რა ღირს ჩინეთიდან კონტეინერის ტრანსპორტირება?

შეგიძლიათ თუ არა ჩინეთიდან ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება?

ახორციელებთ თუ არა ექსპორტს საქართველოდან?

შეგიძლიათ არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვა?

ახორციელებთ თუ არა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვას?

აკეთებთ თუ არა საექსპორტო დეკლარაციას?

მაქსიმუმ რა წონის გადაზიდვაა შესაძლებელი სახმელეთო გზით საქართველოს ტერიტორიაზე?

რა პროცედურების გავლაა საჭირო, როდესაც კონტეინერი შემოდის ან გადის ქართული პორტიდან?